Simpozium me pjesëmarrje ndërkombëtare

Tema: Menaxhimi i defekteve orofaciale në stomatologjinë bashkëkohore
Me datë: 31.03.2019
Vendi: Amfiteatri i Univerzitetit të Tetovës
Kuotizimi: Për jo anëtarët 1200 den
Për anëtarët e Sh. S. Sh - së 800 den
Pagesa bëhet në xhirollogarinë e shoqërisë xh.ll 290 4000003980 22
Deponues: TTK Banka
Qëllimi i pagesës: Simpoziumi - Mars 2019
Simpoziumi është i akredituar nga komisioni për çështje stomatologjike pranë Dhomës Stomatologjike të Maqedonisë me 8 pikë për pjesëmarrje pasive dhe me 12 pikë me pjesëmarrje aktive.