Simpozium me pjesëmarrje ndërkombëtare

Tema: Rezultatet e pritura në implantologjinë moderne dhe stomatologjinë estetike.
Me datë: 01-02.12.2018
Vendi: Hotel Merkur Tetovë
Kuotizimi: Për jo anëtarët 1500 den
Për anëtarët e Sh. S. Sh - së 1200den
Pagesa bëhet në xhirollogarinë e shoqërisë xh.ll 290 4000003980 22
Deponues: TTK Banka
Qëllimi i pagesës: Simpoziumi - Dhjetor 2018
Simpoziumi është i akredituar nga komisioni për çështje stomatologjike pranë Dhomës Stomatologjike të Maqedonisë me 12 pikë për pjesëmarrje pasive dhe me 16 pikë me pjesëmarrje aktive.