Quick Links

AL:Organizim i përbashkët i Shoqatës së Implantologëve Shqiptar të Maqedonisë (SHISHM) dhe European Association of Dental Implantologists (BDIZ EDI),

Simpoziumi është i akredituar me 8 pikë për pjesëmarrje pasive dhe 12 pikë për pjesëmarrje aktive.

Me datë: 22.05.2021 ONLINE në ZOOM
Kuotizimi: 1500 denarë (25 eiro), ndersa 1200 denarë për anëtarët e SH.S.SH-së SHISHM, që kanë paguar anëtarësinë për vitin 2021

Mënyra e pagesës:
Xh.ll: 290 4000003980 22
Deponent: TTK Banka
Qellimi: emri dhe mbiemri, nr i licences

Për kolegët nga Kosova dhe Shqipëria:
Pikat e simpoziumit janë të pranuar nga Oda Stomatologjike e Kosovës dhe Shqipërisë

Mënyra e pagesës për të gjithë kolegët jash Maqedonisë së Veriut:
IBAN: MK07290701000413881
Swift Code: TTXBMK2X
Xh.ll: 290400000398022
Deponent: TTK Banka
Kuotizimi: 25 euro

Regjistrimi është i obligueshëm te ky link

Ju lutemi që të dhënat të shënohen sakt, posaçërisht emaili, pasi do ju dergohet linku i simpoziumit dhe çertifikata.
Nëse nuk merni email para eventit kontrolloni kutinë spam/junk.
Ju faleminderit

EN:We invite you on this joint organization of the Association of Albanian Implantologists of Macedonia (SHISHM) and the European Association of Dental Implantologists (BDIZ EDI)

Date: 22.05.2021


ONLINE - ZOOM

The symposium is accredited with 8 points for passive participation and 12 points for active participation.

Payment method for all colleagues outside Northern Macedonia:
IBAN: MK07290701000413881
Swift Code: TTXBMK2X
Acc: 290400000398022
Depositor: TTK Bank
Quotation: 25 euros

Registration is required at this link

Please enter the details accurately, especially the email address as the symposium link and certificate will be sent to you in the same address.
If you do not receive any email before the event check the spam / junk box.
You are welcome