Quick Links

Simpozium i organizuar nga Shoqëria Stomatologjike Shqiptare

Tema: "Stomatologjia sot - Karcinoma orale"
Me datë: 01.03.2020 ora 10:00
Vendi: Rektorati i UT-së
Kuotizimi: 900 den; për anëtarët e SH.S.SH-së që kanë paguar anëtarësinë (për vitin 2020) 800 den
Pagesa bëhet në xhirollogarinë 290 4000003980 22
Deponues: TTK Banka

Për ata që do të bëjnë pagesën nëpërmjet xhirollogarisë dhe nuk do të jenë të pranishëm në simpozium nuk mbajmë përgjegjësi për çertifikatën e tyre.
Simpoziumi është i akredituar 8 pikë me pjesëmarrje pasive dhe 12 pikë me pjesëmarrje aktive.

Ky simpozium është në grupin e 7 simpoziumeve që në vitet e ardhshme do të duhet patjetër të ndiqen sepse nuk do të mund t’ju ripërtrihen (vazhdohen) licencat nga ana e Odës, kuptohet nëse rregullorja ekzistuese do të jetë në fuqi edhe në të ardhmen.

 

Kongresi i Dytë Ndërkombëtar për Kirurgji Orale dhe Implantologji; Simpoziumi i 14-të Evropian i BDIZ EDI

Tema: Kirurgjia orale, Patologjia dhe Radiologjia, Implantologjia dhe Kirurgjia Regjeneruese, Protetika mbi implante, Estetika Periorale dhe tema të përgjithshme.
Me datë: 28-30.05.2020
Vendi: Hoteli Double Tree by Hilton në Shkup
Kuotizimi:

Regjistrimi Regjistrimi Regjistrimi
Lloji i pjesmarjes Deri më 15.03.2020 Deri më 01.05.2020 Pas 01.05.2020
Anëtarë të SHSM-SHKOM, SHSSHM-SHISHM, EDI of Macedonia ( me vërtetim për pagesë të anëtarësimit për vitin 2020) 55 EUR/
3.380 den
70 EUR/
4.300 den
95 EUR/
5.840 den
Pjesëmarës të cilët nuk janë anëtarë të Shoqatave 80 EUR/
4.920 den
100 EUR/
6.150 den
125 EUR/
7.690 den
*Specializant, student dhe shoqërues të tjerë 30 EUR/
1.850 den
50 EUR/
3.080 den
60 EUR/
3.690 den

Pagesa bëhet në xhirollogarinë e Global Net ADV xh.ll 200-0031649772-96
Deponues: Stopanska Banka AD Skopje
Qëllimi i pagesës: Regjistrimi per kongresin e 2-të EDIMPLANT-2020

**TЁ GJITHA PAGESAT DUHET TЁ KRYHEN PARA SE TE FILLOJЁ KONGRESI OSE DARKA SOLEMNE!!!